مشاوره عرضه وپذیرش

پذیرش به معنای تطبیق وضعیت اوراق بهاداروناشر آن با شرایط مندرج در دستور العمل مربوطه،به منظور فراهم شدن امکان معامله اوراق بهادار در بورس است .بر اساس مقررات بازار سرمایه ،شرکت هایی که متقاضی پذیرش اوراق بهادار خود در بورس یا بازار خارج از بورس هستند،تمام یا بخشی از وظایف خود در فرآیند پذیرش را از طریق مشاوران پذیرش ،دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بورس واوارق بهادار انجام می دهند.به بیان دیگر مشاوران پذیرش ،به عنوان رابط میان ناشران اوراق بهادار متقاضی پذیرش وبورس ها عمل می کنند.

مشاوران عرضه

از سوی دیگر ،ناشران اوراق بهادار به منظور انجام مراحل ثبت ،انتشار و عرضه اوراق بهادار وتکمیل مستندات مربوط به انجام فرآیند های آن نزد مراجع قانونی از خدمات مشاوران عرضه استفاده می نمایند.ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار در بازار سرمایه کشور،با اهدافی از قبیل تسریع در رسیدگی به درخواستهای عرضه اوراق بهادار،تشکیل شرکت های سهامی عام وافزایش سطح کیفی اطلاعات در این حوزه تدوین شده وبه تصویب هیئت مدیره سازمان بورس رسیده است.

کالاهای قابل معامله در بورس کالا

مشاور پذیرش

شخصی است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار،طبق مقررات برای پذیرش اوراق بهادار شرکت های متقاضی پذیرش در بورس یا بازار خارج از بورس و همچنین پذیرش کالا واوراق بهادار مبتنی برکالا در بورس کالایی ایران اقدام کند.مشاور پذیرش به عنوان رابط اصلی متقاضی بورس،تمام یا بخشی از وظایف متقاضی در فرآیند پذیرش را به نمایندگی از طرف وی انجام می دهد.

مشاور عرضه

شخص حقوقی دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار که در زمینه انتشار و عرضه اوراق بهادار مشاوره ارائه می دهد خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش : بر اساس دستور العمل پذیرش اوراق بهاداردر بورس اوراق بهادارتهران و دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالایی ایران و نیز دستورالعمل مشابه در شرکت فرابورس ایران به شرح زیر است.

اطلاعات بیشتر درباره مشاوره عرضه و پذیرش

خدمات قابل ارائه توسط مشاور پذیرش

1-ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص پذیرش

2-سنجش میزان آمادگی ناشر برای پذیرش

3-ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس از طرف ناشردرفرآیند پذیرش

4-نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط ناشر در فرآیند پذیرش

5-عرضه اولیه اوراق بهادار پذیرفته شده یا ارائه مشاوره به ناشر برای تعیین کارگزار عرضه کننده اوراق

خدمات قابل ارائه توسط مشاور عرضه:براساس مقررات موجود ،خدمات مشاورهعرضه شامل موارد زیر است وقرارداد ناشر و مشاور عرضه می تواند شامل درخواست انجام تمامی این موارد یا بخشی از آن باشد.

1-بررسی برنامه یا طرح موضوع تامین مالی ناشروارارئه مشاوره در خصوص شیوه تامین مالی مناسب

2-ارائه مشاوره درخصوص قوانین ومقررات عرضه اوراق بهادار وتکالیف قانونی ناشر

3-ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیحی(گزارش توجیهی گزارشی است که به منظور بررسی فنی ،اقتصادی ومالی طرح و برنامه موضوع انتشار اوراق بهادار با مسئولیت ناشر تهیه می شود)

4-بررسی اطلاعات ،مدارک ومستندات تهیه گزارش توجیهی ودر صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح در خصوص گزارش های یاد شده

5-تایید نهایی گزارش توجیهی به استنادرسیدگی انجام شده واظهار نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح

6-تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر

7-نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذیصلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار

8-تهیه گزارش توجیهی

9-انجام دادن مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار،شرایط انتشار،نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار

10-بازاریابی وفروش اوراق بهادار

11-تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار

12-تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهاداردر دست انتشار

درصورتی که در انجام خدمات فوق ،استفاده از کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذیصلاح ضروری باشد،مشاور عرضه می تواند از خدمات کارکنان خود که مجوز های قانونی لازم را دارند،استفاده کند.

شرایط پذیرش دربورس ها وفرابورس از طریق ادرس های زیر قابل دسترس می باشند:

WWW.ime.co.ir