بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار

بانک سامان

شماره حساب : 1-263914-40-849

شماره شبا : IR670560084904000263914001

شماره کارت: 6219861001920148
به نام کارگزاری بانک تجارت

بورس اوراق بهادار

بانک تجارت

شماره حساب : 11268102

شماره شبا : IR320180000000000011268102

شماره کارت: 5859837000061024
به نام کارگزاری بانک تجارت

بورس اوراق بهادار

بانک ملی

شماره حساب : 105731883009

شماره شبا : IR520170000000105731883009

.
.

بورس اوراق بهادار

بانک ملت

شماره حساب : 47036255/71

شماره شبا : IR470120000000004703625571

.
.

بورس کالا

بورس کالا

بانک ملت

شماره حساب : 20127235/09

شماره شبا : IR490120000000002012723509

بورس کالا

بانک تجارت

شماره حساب : 104316239

شماره شبا : IR420180000000000104316239

بورس کالا

بانک ملت

شماره حساب : 20127576/49

شماره شبا : IR600120000000002012757649

بورس انرژی

بورس انرژی

بانک ملت

شماره حساب : 47036144/54

شماره شبا : IR880120000000004703614454

بورس انرژی

بانک ملی

شماره حساب : 0109398487004

شماره شبا : IR510170000000109398487004