ویژگی های صندوق:

 

مشخصات صندوق:

دوره تقسیم سود ماهیانه
حداقل تعداد واحد قابل صدور 1 واحد
حداکثر تعداد واحد قابل صدور 50/000/000واحد
نقد شوندگی ۱ روز کاری
دوره ماندگاری ندارد
تاریخ آغاز فعالیت صندوق 1394/01/17
مجموع خالص دارایی 390 هزار میلیارد ریال
 

ویژگی های صندوق:

 

مشخصات صندوق:

دوره تقسیم سود ماهیانه
حداقل تعداد واحد قابل صدور 1 واحد
حداکثر تعداد واحد قابل صدور ندارد
نقد شوندگی ۱ روز کاری
دوره ماندگاری ندارد
تاریخ آغاز فعالیت صندوق 1396/02/03
مجموع خالص دارایی 77 هزار میلیارد ریال
  
 

ویژگی های صندوق:

 

مشخصات صندوق:

دوره تقسیم سود سهامی شاخصی
حداقل تعداد واحد قابل صدور 1 واحد
حداکثر تعداد واحد قابل صدور ندارد
نقد شوندگی ۱ روز کاری
دوره ماندگاری ندارد
عمر صندوق نامحدود
تاریخ آغاز فعالیت صندوق 1394/01/17


 

ویژگی های صندوق:

 

مشخصات صندوق:

نوع سهامی 
حداقل تعداد واحد قابل صدور 10 واحد
حداکثر تعداد واحد قابل صدور 100،000 واحد
نقد شوندگی 3 تا 7 روز کاری
دوره ماندگاری دارد
تاریخ آغاز فعالیت صندوق 1394/01/17
ضامن نقدشوندگی شرکت تامین سرمایه کاردان


 
 

ویژگی های صندوق:

مشخصات صندوق:

نوع سهامی 
حداقل تعداد واحد قابل صدور 1 واحد
حداکثر تعداد واحد قابل صدور ندارد
نقد شوندگی 2 تا 7 روز کاری
دوره ماندگاری دارد
تاریخ آغاز فعالیت صندوق 1390/03/31
ضامن نقد شوندگی بانک سامان 

ویژگی های صندوق:

مشخصات صندوق:

نوع سهامی 
حداقل تعداد واحد قابل صدور 1 واحد
حداکثر تعداد واحد قابل صدور ندارد
نقد شوندگی 2 تا 7 روز کاری
دوره ماندگاری دارد
تاریخ آغاز فعالیت صندوق 1392/11/23
ضامن نقد شوندگی بانک سامان