علیرضا ناصری

سمت : قائم مقام مدیرعامل

هادی خوشخو

سمت : مدیر دپارتمان عملیات اجرایی

سید حسین قهاری

سمت : مدير دپارتمان مالي

سید نعیم میری

سمت : مدیر دپارتمان بورس کالا، بورس انرژی، آتی

سمانه معدن نژاد

سمت : مدیر دپارتمان تحلیل و سرمایه گذاری

علی افسری

سمت : مدیر پذیرش بورس اوراق بهادار

رسول حسنی

سمت : مدير اداري و تدارکات

علی سلیمانی شایسته

سمت : مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات

مهشید امیراحمدی

سمت : مدیر دپارتمان روابط عمومی

سما احمدزاده

سمت : مدیر معاملات برخط

بهاره حیدری

سمت : مدير صندوق

مهنوش جوادی پورفر

سمت : مدير اعتبارات