حمیدرضا آهنگر

سمت : رئیس هیأت مدیره

کورش ناصری

سمت : نائب رئیس هیأت مدیره

زهرا قاسمی

سمت : عضو هیأت مدیره (موظف)

حسین مقدم

سمت : مدیرعامل