حمیدرضا آهنگر

سمت : رئیس هیئت مدیره

زهرا قاسمی

سمت : عضو هیئت مدیره (موظف)

سینا عنایت اللهی

سمت : عضو هیئت مدیره

حسین مقدم

سمت : مدیرعامل